<<< F.T.K / C.T.D_T_WUTC © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET

F.T.K - Nemzetközi Zene és Tánc Akadémia >>>


@ @@@@@
A Nemzetközi Zene és Tánc Akadémia >> - egy önálló ITEK-egyetemi fakultásként, valamint az Egyetemes-Kultúrtudományi Akadémia (Tékia) kulturális-mûvészeti kvantkreatívitás- és tudatfejlesztô részlegeként mûködik, holisztikus egységben annak vezértudományi szemléleteivel. (Lásd WorldUniversity-Sciences >> 1 2 ).

• A Zene- és TáncAkadémia 1995 ôszén létesült és indult be (75 tanulóval) az ITEK erdélyi Akademia - ETHOKULTÚRA - Akadémia (ITEK-Akadémia) nevü részlegén, SzékelyUdvarhelyen, Népzene- és Néptánc tagozatokkal, valamint 1996-ban Lundban, (Svédország) etnomuzikológia és etnokoreológia fôszakokkal.

• Az ITEK-, TEKIA & W.U.T.E.C.S. akadémiai komplexum, Egyetem, valamint az annak kereretei között mûködô Zene- és TáncAkadémia, inkl. a Népzene- és NéptáncAkadémiai részleg kialakulási és fejlesztési folyamata szoros kapcsolatban áll az erdélyi és ezen belûl az abban igen fontos szerepet játszó székelyudvarhelyi Táncházmozgalommal és a 'VENYIGE' Népzene- és Néptánc Együttessel, annak létrehozási és kiteljesedési folyamatával, mely egy gazdag tevékenység- és tapasztalatteli idôszakot ölel fel, többszáz- és ezer különösen székelyföldi ember szellemi-kulturális közremûködésével. Ez a folyamat nagyban hozzájárúlt, mind az ITEK-Egyetem, mind annak zene-és tánc, de különösen népzene- és néptáncközpontúsagú tudományos-szellemi alapjainak a kikisérletezésében és formai-tartalmi kivitelezésében. Ebben az idôszakban fogalmzódtak meg az ITEK-Akadémia népzene- és néptáncközpontúságú elsô szellemi-formai 'csirái', melyek a Székelyudvarhelyi Mûvészeti Népiskola (1978-1983) s majd késôbb a municípiumi Mûvelôdési Házégisze alatt (1983/84-ben) alapított és nemzetközi kisugárzással müködtetett Zene- és TáncFolklór Központ (’Stúdió’) keretei között kaptak kibontakozási és tevékenységi teret a gazdag folklorisztikai és más kulturális-tudományos tevékenységek közeppette (a 70-es és 80-as években).
        Az 1995 ôszén Székelyudvarhelyen megalakított elsô erdélyi magyarnyelvû akadémia, az ITEK-Akadémia keretei között alakult Székelyudvarhelyi Népzene- és Néptánc Akadémia létrehozásában jelentôs létszámú Venyige-együttes tag, vagyis ’Venyigés’ vett részt szintén, mind szervezôként, vezetôként vagy tanárként, mind pedig tanulóként.
        (Habár a fentemlített Székelyudvarhelyi Népzene- és Néptánc Akadémia három évi sikeres müködés után, támogatás hiányában, megszünt az akkori formájában 1999-tôl müködni, a felújított távoktatási (ITEK-Akadémiai/ Egyetemi) formájában megôrizte folytonosságát és folytatja globális hálozatrendszerének a fejlesztését.

A Zene- és TáncAkadémia szakosztályai,
Fôbb tantárgyak, szakképesítési vonalak, lehetôségek:


Egyetemes Zene- és tánctudomány (muzikológia és koreológia): különbözô elméleti és gyakorlati interdiszciplináris tantárgyakkal

Egyetemes Zene- és tánckreativitás, (alkotás, elôadás/interpretálás): különbözô elméleti és gyakorlati (hagyományos és új) interdiszciplináris tantárgyakkal
- Vokál-, instrumentális- és koreográfiai együttes és szólista képzés és irányítás kvantkreatívmûvészi/szeti perspektívákban.
- Zenei- és táncmûvészeti totálkreatívitás kvantkulturológiai/totáletnokulturologiai besorolásban. Zenei pedagógia és fejlesztéstanok: különbözô elméleti és gyakorlati interdiszciplináris ((hagyományos és új) tantárgyakkal és besorolásban


Teljességfejlesztés: egyéni kreativitás- és tudatfejlesztés zene- és tánckreativitás, valamint total[etno]kulturológiai, életfilozófiai, kvanthumanisztikai (és totalógiai) ismeretek integrálásával
Zene, Tánc és Egészség:
Egységbeharmonizálódás - totálkulturális/kvantkulturális tudatfejlesztés, holisztikus egészségbe- és egységbeharmonizálódás zene, tánc és meditációval társítva.


Népzene- és Néptánc (tudomány, kreatívitás, pedagógia és fejlesztéstanok)
- Ethnomuzikológia és Ethnokoreológia: külömbözõ népzene- és néptánctánctudományi (elméleti és gyakorlati) tantárgyakkal
- Regionális vokális és hangszeres zene, valamint táncfolklór (magyar, román, svéd és más...)
- Népze- és néptánckreatívitás (totalkreatívitás): a fenti egyetemes-kultúrtudományi ismeretek és módszerek kombinált alkalmazásával.Csapai Géza, Gagy/Goagiu, Szentábrahám község, Hargita m., 1993. 
Csapai Géza Gagymente, Udvarhelyszék, Székelyföld és Erdély egyik legkiemelkedôbb hagyományôrzô muzsikusa!

Választható szakképesítési vonalak, lehetôségek:
Oktatói (instruktori), tanári, ének- és hangszeres elõadómûvészi, együttesvezetõi, zeneszerzési és kutatói szakképzés - mind mûzenei, mind népzenei- és néptáncközpontúságú besorolásban.

Figyelem! Mind az általános zenei és koreográfiai, mind a népzenei- és néptáncbesorolású tantárgyak vagy szakvonalak kombinálhatók a többi egyetemes-kultútudományi tantárgyakkal és szakvonalakkal. Hasonlóan kap vezérszerepû fontosságot mind a zenei, mind a tánckreatívitás az ITEK-Egyetem összes fakultásain.

Minden zenei- és táncismeretet, tapasztalatot és eredményt lehet értékesíteni a zene- és táncakadémia kereti között is, hasonlóan a többi egyetemes-kultúrtudományi szakokhoz!

(!) Az ITEK-EGYETEM Zene- és TáncAkadémiája (International Music and Dance Academy, IMDA) különlegesen egyedi képzési-, fejlôdési lehetôségeket nyújt a tanulóinak mind elméleti, mind gyakorlati szempontokból. Itt lehetôsége van a tanulónak elsajátítania egy zene- és tánctudományi teljességet, megismerni és megérteni az zenei-, és táncalkotás igazi teljességi mivoltát, elsajátítani a magasszíntû qvantkreatívitási módszereket, és - nemutolsó sorban - lehetôsége van kifejlesztenie zene- és táncközpontúságú módszerekkel egy egyéni-egyetemes (v. teljességi) tudatot, stb.>> Általános tudnivalók az ITEK-Egyetemre való jelentkezéssel- és felvétellel kapcsolatban >>
A VENYIGE Népzene és Néptánc Együttesrôl >>

(!) Tedd meg életed egyik legfontosabb és legnagyobb lépését az egyéni egyetemes kiteljesedésed útján! - légy tagja, tanulója vagy együttmûködô partnere az ITEK-EGYETEMNEK >>
>> Beiratkozási lap / ApplicationForm >>


Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".
Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |


Copyright © 1994/95 - 2023. © F.T.K / C.T.D_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA, EKTA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.