<<< U T C C_T_W U T C: © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET


ACADEMIA MONDIALÃ DE MUZICÃ SI DANS
Facultatea de Folclor Muzical si Coreografic
...>>

Academia Internationalã/Mondialã de Muzicã si Dans a fost înfiintatâ ca o sectie al Academiei ITEK'2001', în cadrul fundatiei cultural-stiintifice
Academia_ETHNOCULTURA_Transylvania, si a început activitatea în toamna anului 1995, (în Transilvania, în Romãnia) cu centrul în Odorheiu-Secuiesc, jud. Harghita, cît si în Suedia - cu centrul în Lund.

Din anul 1999 academia functioneazã mai mult în formã virtualã ca o facultate în cadrul 'The World University Of Applied Total_Ethno_Cultural Sciences, W.U.T.E.C.S'.

Academia de Muzicã si Dans are urmãtoarele facultãti principale:
Muzicologie si Choreologie
Dezvoltare Holisticã si Pedagogie
Creatie-, Creativitate si Interpretare
Folclor Musical si Coreografic

Sectii, linii si materii generale:
Muzicologie- si coreologie universalã aplicatã: cu diferite subiecte/discipline de specialitate...
Dezvoltarea creativitãtii muzicale (vocale, instrumentale) si coreografice; pe diferite nivele si în diferite combinatii si specializãri.
Dezvoltarea quantcreativitãtii muzicale si coreografice în toate domeniile de specialitate. (Necesitã cunostinte quanthumanistice si/sau
total[ethno]culturologice)
Dezvoltare holisticå aplicatå: studierea, însusirea si aplicarea învåtåturilor si a cunostintelor quant-humanistice si totaletnoculturologice cu focusare pe
dezvoltarea resurselor personale, ridicarea nivelului individual de creativitate si de constiintå, în combinatie cu creativitatea muzicalã-coreograficã aplicatã.
Muzica, Dansul si Sãnãtatea: armonizarea si mentinerea sãnãtãtii holistice printr-o aplicare adecvatã a muzicii si dansului.
Etnomuzicologie och etnocoreologie aplicatã: include diferite discipline de specialitate...
Linii de folclor muzical (vocal-instrumental) si coreografic (atît individual cãt si în formã de ansamblu).
Etnomuzicologie si coreologie regionalã: muzica- si dansul din multiculturala Transilvanie.
'Dans-house Science'/ 'Casei-dansului-popular': cu diferite discipline etnomuzicologice- si coreologice aplicate, inclusiv metodicã de predare, si de
cercetare si de conducere.
***
OBS. Ca discipline: pot fi folosite toate disciplinele de specialitate în domeniul muzici si al dansului, si paralel sau/si împreunã cu acestea stiintele quanthumanistice si total-etno-culturologce susamintite în mãsura interesului, scopului si nivelului de dezvoltare al studentului.
(
!) Aici puteti citi (în englezã) despre 'leading visdom-sciences' al UTCC_T_WorlduniversityCenter (1; 2; 3;) >>

Alte oferte cultural-educationale si stiintifice:

Consultare si îndrumare: privind dezvoltarea si ridicarea nivelului cultural-artistic, educational si stiintific al studiilor precedente efectuate la alte scoli
superioare de muzicå si de dans în vederea completårii studiilor si obtinerii unei diplome în cadrul Academiei-Itek'2001' sau W.U.T.E.C.S.
consultare si coordonare în probleme cultural-ecologice si de viatã, precum si în planificarea unor proiecte viitoare în aceste domenii.
Îndrumare în activitatea de evaluare si de dezvoltare a continutului calitativ al valoriilor culturale, a resurselor cultural-artistice individuale sau collective într-o conceptie nouå, într-o perspectivã evolutionarã, cultural-holisticã si quant-culturologicå.
Consultare în domeniul relatiilor dintre culturå, artã si sånåtate pentru sustinerea sãnãtãtii holistice în, si prin procesul de creare, de selectionare si de consum al produselor materiale si spirituale.
Consultåri în vederea ridicårii generale a constiintei culturale individuale si colective, precum si alegerea cåilor de culturalizare evolutionarå a omului, a grupurilor de oameni, a institutiilor, a organizatiilor private si de stat etc.
Consultare, îndrumare si coordonare privind dezvoltarea si ridicarea nivelului de cunostinte si de constiintå a celor interesati, precum si a nivelului si a continutului cultural-artistic, educational si stiintific al studiilor precedente efectuate la alte scoli superioare în vederea completårii si echivalårii studiilor academice precedente în domeniile quanthumanistice, în special în domeniul culturologiei universale, a quant-culturologiei sau al total-etno-culturologiei aplicate din cadrul universitãtii.
* * *
Consultatii, îndrumare si coordonare la elaborarea lucrårilor stiintifice la nivelul Universitãtii în special în domeniul totaletnoculturologiei.
Consultåri si îndrumåri la nivel pre-academic cu scopul de pregåtire si de continuare a studiilor la nivele academice superioare.
Consultatii în vedera înfiintårii, din initiativå si prin fortele proprii ale celor interesati a unor centre academice (ITEK-TEKIA-WUTECS) locale în diferite domenii de specializare.
Acces la arhiva de folclor muzical si coreografic a I.T'E.K & Academia ITEK-'2001' pentru diferite scopuri stiintifice si cultural artistice.
Stabilirea de schimburi si "punti" culturale-educationalle si de cercetare stiintificã între W.U.T.E.C.S. si diferite grupuri, organizatii, institutii culturale, artistice, educationale si stiintifice.

(
!) Consultårile, îndrumårile precum si posibilitåtile de studii oferite de Centrul Universitate Mondialã se pot efectua la diferite nivele.


(
!) Toate ofertele sus amintite pot fi combinate dupå interesul solicitantilor si potrivit posibilitåtilor Universitätii(!)

The International Music and Dance Academy, IMDA >>

Informatii generale despre UTCC_T_WorldUniversityCenter >>

Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

Copyright © 1994/95 - 2021 © U T C C_T_W U T C: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.