<<< U.T.C / UTKC - WUTK © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET
@
@@@@@
Om U.T.C / UTKC - WUTK: ITEK, TEKIA, WUTECS
Ledar_Visdoms_Vetenskaper, Wärldsläror, Fakultuter, m.m.

UTKC & Världs Universitets Centrums ledande visdoms-vetenskaper (leading-wisdom-sciences) är sk 'Worlduniversity-Sciences' eller 'World Totality-Sciences' såsom:
• Totalitetslogi® och TotalUniversalitetslogi® eller Totalogi® och TotalUniversologi®; därinom

- Wärldstotalitetslogi® eller WärldsTotalogi®,
- HumanTotalogi® / TotalHumanologi®, mm;
Totalkulturologi® (KulturTotalogi®) och Total[Etno]Kulturologi®, och de hithörande kreativitetsgrenarna.

UTKC_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA WUTECS:s ledande visdoms- vetenskapliga grunder s k Worlduniversity-Sciences (se ovan) och inklusive de hithörande kreativitetsgrenarna har skapats av dessas stiftare Adalbert B. Fodor, Ph.D (T.C.Sc.). 
I den tvärvetenskapliga banbrytande boken med titeln: ...Az egyetemes kiteljesedés táncházas útja..."Danshusrörelsen i Transsylvanien. Danshusmodellen som en väg till universellharmonisering och framåtskridande" skriver han: 'I skapandet och upprätthållandet av den livs-kultur-ekologibalansstolpe, som främjar och säkrar processen av jordisk harmonisering med den universella evolutionsspiralens rörelse, spelade och spelar valet av kultur och kulturaliseringsriktningar en viktig roll, en process av kulturell evolution, i vilken - tack vare intelligens och medvetandenivå - den mest ansvariga här på jorden är Människan, som står i spetsen för kulturaliseringsprocessen och medvetet påverkar den och vars utveckling och framåtskridande också hänger nära samman med den livs, kultur- och ekologisammansättning - särskilt dess medvetandeinnehåll - som har kommit till stånd i den kulturella skapande- och förbrukningsprocess i vars utformning och utveckling - särskilt idag, parallellt med vetenskap, undervisning, teknik osv - (i skapandet av livs-kultur-ekologibalansstolpen som bildar både det mänskliga och det totaljordiska framåtskridandet) en stor och väsentlig roll spelas av den människa som lever (...) och kulturaliseras och kommer till tals dansande i sin sång och musik, och av hennes musik och dans, musik- och danskultur, hennes konst’... (läs mer om detta här >>).  Klicka här för att få läsa andra studier och artiklar av Adalbert B. Fodor, såsom:
- Visdomsnyckel'01' - till planetär vidarekulturalisering
- En ny vetenskap till planetär vidarekulturalisering;
- Den Nya Kulturmänniskan... (Del I_II)
- mfl.

Inom de ovannämnda nya lärorna (worlduniversity-sciences) får en integrerad plats även de kvanthumanistiska lärorna, skapade och materialiserade i flera böcker (1993-1998) - inom s k L'Académie Internationale Libre de Culture Humaine Intégrale - av Sándor/Alexander Markus (Ph.D. in Human Sciences), Stockholm.

VärldsUniversitetets avdelningar/fakulteter:
Fakulteten för Totalitets- och/eller Universalitetsläror (se ovan) helhetsläror som har varit de ledande ämna för utvecklingen av total[etno]kulturologin, den ledande vetenskapliga inriktningen inom Akademia ITEK-'2001', och utgör för nävarande Universitetets ledande visdoms-vetenskapliga avdelning. Fakulteten syftar till utvecklingen av det totalogiska och/ell universologiska tänkandet, förståelseförmågan, medvetandet och kreativiteten samt till kreativ (teoretisk-praktisk) tillämpning av dem inom andra (även traditionella) vetenskaper, inom människans liv och kultur i ett totalevolutionistiskt sammanhang och perspektiv.


Fakulteten (akademin) för Total[Etno]Kulturologi: - Den kulturinriktade självständiga visdoms-vetenskapsfakulteten (och akademin), med sin ledande kultur-visdoms-vetenskapsgren inom totalogi - syftar till utvecklingen av det total[etno]kulturologiska tänkandet, medvetandet och kreativiteteten samt dess kreativa tillämpning inom vetenskaper, inom människans liv och kultur i ett totalkulturevolutionistiskt sammanhang och perspektiv.

Livsvetenskapliga Fakulteten: - Livsvetenskapen, livsfilosofin: Livets förståelse i ett helhetssammanhang som syftar till förbättringen av människans totala livsvillkor, förmågan att kunna klara sig mer självständigt i livet och förmågan att kunna integreras i världen m.m. Livsfilosofin har varit ett huvudämne inom Akademia ITEK-’2001’ sedan dess etablering. 
Den livsvetenskapliga fakulteten är en självständig tvärvetenskaplig ämnesavdelning inom Universitetet. Livsvetenskapen/filosofin är en självständig vetenskap inom Universitetet som harmoniskt integreras med de kvanthumanistiska lärorna samt med total[etno]kulturologin och totalogin.

Fakulteten för Musik och Dans: - startades hösten 1995 som en svensk-transsylvansk avdelning inom Akademia ITEK-’2001’, med utbildningsverksamheter både i Transsylvanien och i Sverige. 
    Musik & Dans Akademien inom Världs Universitetet är nu en självständig avdelning med både teoretiska och praktiska musikaliska och koreografiska inriktningar, där stor vikt kommer att läggas vid den tillämpade (holistiska) musik- och danskreativiteten.

Filologiska Fakulteten: språk- och litteraturvetenskap (är under etablering...)

Om UTKC & Världsuniversitetets ledande 'visdoms-vetenskaper' (på engelska) >> 1; 2;OM UTBILDNINGS-, UTVECKLINGS-MÖJLIGHETER och ERBJUDANDEN VID UTKC_WUTK >>


Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | INTEGRATIONCENTER | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |

Copyright © 1994/95 - 2023 © U.T.C / UTKC_WUTK: I.T'E.K-, TEKIA, EKTA & W.U.T.E.C.S. © http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.