F.T.K / U.T.C_T_WUTC © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET
@@@@@@EKTU, Rövid összefoglalás


Fodor Béla Adalbert:
Táncházmozgalom Erdélyben.
AZ EGYETEMES KITELJESEDÉS TÁNCHÁZAS ÚTJA (EKTU)

A
Hang'
TáncHang'
TáncHázHang'
TáncHázHang'-Oszlopa

Az univerzális evolúciós spirál mozgásával való földi harmónizálódási folyamatot elõsegítõ és biztosító élet-, kulturális- és ökológiai egyensúlyoszlop megteremtésében és fentartásában fontos szerepe volt és van a kultúrának és a kulturalizálódási irányok megválasztásának, mely kultúrevolúciós folyamatban - intelligencia és a tudat szintjének köszönhetõen - legfelelõsebb, Itt a Földön, a kulturalizálódási folyamat(a) élén álló és ezt tudatosan befolyásoló ember, akinek a fejlõdése és elõrehaladása szintén szorosan összefügg a kulturális- mûvészeti alkotási- és fogyasztási folyamatban megteremtõdõ élet-, kulturális-, ökológiai, és különösen annak tudati tartalmával, melynek alakításában és fejlesztésében igenfontos jelentõséggel jár, fõként Ma, - a tudományok, az oktatás, a technika mellett (- mind az emberi mind a teljesföldi elõrehaladást elõsegítõ élet-kulturális-mûvészeti és ökológiai egyensúlyoszlopnak a megteremtésében -) a szûkebb-tágabb hangzó-mozgó világának világ-hangzás-mozgásában élõ, kulturalizálódó és ének(é)ben meg muzsiká(já)ban táncolva megszólaló ember s az õ muzsikája- és tánca, zene-és tánc kultúrája,- mûvészete.

A földi (etno)kulturalizálódási (új) irányoknak, utaknak a megválasztása kölönféle megnyilvánulásokban, mint például külömbözõ kulturális megmozdulásokban, mozgalmakban jutott és jut kifejezésre és megvalósulásra, melyek szintén szoros okozati viszonyban vannak az ember élet-kultúrális tartalmával és a planetáris plurietnikai élet-, kulturális-, ökológiai töltéstartalom többdimenziós egészével.
Egy ilyen kultúrális megmozdulás a Föld-pont Kárpátmedencei magyar indítékú, de fokozatosan több-etnikumú és nemzetközivé szélesedett népzene- és néptáncközpontú táncházmozgalma, mely nevét és formai-tartalmi forrás-mintáit a még élõ hagyományos euró-erdélyi (zene és tánc) kultúra "táncház" hagyományaiból merítette.

A táncházmozgalom fõként a városi-táncház-építési folyamatokban nyilvánul(t) meg, melyben a sokoldalú táncház és táncházas tevékenységek eredményei nemcsak hogy a falun megõrzött hagyományos zene- és tánckulturális értékeknek, igazságoknak az elõdök (Bartók, Kodály és Lajtha valamint Martin, Kallós, Jagamas meg mások) folklorisztikai munkásságai alapján és azok nyomában maradt "fehér foltok" késõbbi felfedezése és kitöltése által való megismerése és terjesztése, vagy a még életerõs és hagyományos környezetében átélhetõen tapasztalható - de ugyanakkor sok helyen már feledésbe merülõ/t - zene- és tánckultúrának, népmûvészetnek a táncház és más formákban városba való átvitelében, átvételében és használatában jutottak kifejezésre, hanem a táncházmozgalmi folyamatban a hagyományos táncházkultúra mezejének a városig való bõvítésével és a táncházas generációknak a táncházakban meg azon kivûli tudatos hozzá-állással magukévá tetten újraalkotott és a már modernebb kultúrát hordozó mindennapi élet-, kulturális-, ökológiai tartalmuk egészébe szervesen integrálódott újtáncházkultúrája "tetõtõl-talpig" fejlesztve kölcsönösen gazdagította táncházas és teljesemberi énüket s mindezek álltal a szûkebb-tágabb értelemben vett etnikai és multietnikai élet-, kulturális-, ökológiai planetáris egyensúlyteremtést (is).

A szerzõ a táncházmozgalom erdélyi - ezen belül egy táncház kiteljesedési, és e táncházban való 'megtáncházasodási' folyamatból merítve - a kezdetektõl, mint kezdeményezõ alapító és integrálódott irányítótagként vett résztvevõ mutat be egy etnomuziológiai és etnokoreológiai központúságú 'teljescseppet' élet-, kulturális-, ökológiai egységösszeföggéseiben, ahol a hagyományost is ötvözve integráló totál-etno-kulturológiai szemléletben, módszerekkel és összefüggésekben kerül megvilágításba a zenés-táncos, táncos-zenész és táncház-emberi központúságú széles skálájú táncház-témakör, melyben külömbözõ megközelítésekben állandó jelenlétében fontosságot kap az emberi kiteljesedés és/meg a teljesföldi fölemelkedés elõsegítésének és megvalósításának egyik "kulcsa", módszere, módozata, lehetõsége és útjaként a TÀNCHÀZ(AS) és ahhoz hasonló emberi egyéniséget és közösséget fejlõdésében formáló és felemelõ szabadalkotási, magasszíntû kreatívitású zene- és tánc, zenélés és táncolás, zene- és táncmûvészeti formájaként az emberi és földi-egyetemes plurietno-planetáris harmónizálódású élet-, kulturális-, ökológiai egységtudatmezõoszlopban való továbbkulturalizálódás megteremtésének az elõsegítése egyik - közérdekfontosságú - útjaként.

A könyv/tanulmány három részében tárgyalt táncháztémakör többdimenziós hologram-mozaik szerû tématárgyalásban kerül az olvasó elé, ahol a bevezetõkönyvrész (1) egy új - többtudományi ismereteket integráló egyesített - tudomány, éspedig az alkalmazott totál-etno-kulturológia (inkl. tota'lógia, universológia, kvanthumanizmus, kvantkulturológia, episztemológia, antropológia, [nép]élettudomány, kozmológia, ökológia stb.) szellemében való új elméleti megalapozás, új alapmódszer és táncház(mozgalom)-témakifejtés - és mindennek hangsúlyozott földi-egyetemes fontosságát követõen tárul ki egy egyszerûbb és metafórikus, táncházas közösségi és közelségi otthonos hangvételben, - de ugyanakkor egy kitartóan feszes táncházas-tudati tartásba harmónizálódással - az erdélyi táncházmozgalom és (2) abban egyik oszloposan integrálódott táncháza és táncházegyüttese, a székelyudvarhelyi táncház és Venyige-táncház együttes táncház-építési és megtáncházasodási, valamint ebbeni táncházas kiteljesedési részfolyamata.
A harmadik rész (3) az elsõ kettõnek egy bõvítetten-sûrített-összefoglalt, és széles ívben továbbértelmezett új-változata, ahol a hangsúly az emberi kiteljesedés táncházas és ehhez hasonló utakon való továbbkulturalizálódást és ennélfogva a planetáris élet-, kulturális-, ökológiai egyensúlyoszlop és egységtudatmezõ-teremtés földi-egyetemes kultúrevolúciós felemelkedést elõsegítõ fontossága és megvalósítási lehetõségei kerülnek újra-integrálódva a könyv/tanulmány tématartalmának többdimenziós pluriharmónizálódású gömbkoherenciás/hologramkohernciás egységegészébe.

* * *

Kulcsszavak: univerzális evolúciós spirál, kulturalizálódás, totál-etno-kulturológia, (erdélyi) táncházmozgalom, táncház, 'hang-tánc-hang,-táncház-hang-oszlop', Venyige-táncház, megtáncházasodás, élet-, kultúrlis-, ökológia, egyetemes tudat, totálkreatívitás, világegyetemi egységtudatmezõ, Egyetemes Tellus-Kultúr-Központ és Közösség, I.T'E.K-Akadémia stb.
 
Fodor Béla Adalbert
Lund, 1999 május
Az EKTU részletes tartalomjegyzéke
>>
Véleménnyilvánítások a könyvrõl
>>
EKTU, Kort Sammanfattning

Táncházmozgalom Erdélyben
'AZ EGYETEMES KITELJESEDÉS TÁNCHÁZAS ÚTJA', (EKTA)/
Danshusrörelsen i Transsylvanien.
DANSHUS-MODELLEN SOM EN VÄG TILL UNIVERSELL HARMONISERING OCH FRAMÅTSKRIDANDE
av Adalbert B. Fodor


"TON
DANSTON
DANSHUSTON,
DANSHUSTON'-STOLPEN"
* * *

I skapandet och upprätthållandet av den liv-, kultur-, ekologibalansstolpe som främjar och säkrar processen av jordisk harmonisering med den universella evolutionsspiralens rörelse spelade och spelar valet av kultur och kulturaliseringsriktningar en viktig roll, en process av kulturell evolution, i vilken - tack vare intelligens och medvetandenivå - den mest ansvariga här på jorden är människan, som står i spetsen för kulturaliseringsprocessen och medvetet påverkar den och vars utveckling och framåtskridande också hänger nära samman med den liv-, kultur-, ekologisammansättning - särskilt dess medvetandeinnehåll - som har skapats i den kulturella-konstnärligt skapande- och förbrukningsprocess i vars utformning och utveckling - särskilt idag, parallellt med vetenskap, undervisning, teknik osv - (i skapandet av liv-kultur-konst-ekologibalansstolpe som /tillsammans/ bildar både det mänskliga och det totaljordiska framåtskridandet) en stor och väsentlig roll spelas av den människa som lever i en snäv-vid tonande-rörlig världs världstonande rörelse, och kulturaliseras och kommer till tals dansande i sin sång och musik, och av hennes musik och dans, musik- och danskultur, hennes konst.

Valet av de (nya) jordiska etnokulturaliserande riktningarna och vägarna har kommit och kommer till uttryck och förverkligas i olika manifestationer som t ex olika kulturella rörelser och aktiviteter, vilka också står i orsakssammanhang med människans livs-kulturella innehåll och med den plurietno-planetariska (den planetariska plurietniska) livs-, kulturella och ekologiska uppladdningsmängdens flerdimensionella helhet. En sådan kulturell rörelse är den folkmusik/folkdanscentrerade danshusrörelse som har anordnats i Karpatbäckenet på ungerskt initiativ, men som har blivit successivt multietnisk och utvidgad till internationell bredd och har fått sitt namn och sina formella och innehållsmässiga förebilder i den ännu levande, traditionella euro-transsylvanska musik- och danskulturens danshustraditioner.

Danshusrörelsen har manifesterat sig främst i byggandet av StadsDanshus, där resultaten av de mångsidiga danshus- och danshusrelaterade aktiviteterna består inte endast i att på grundval av föregångarnas (Bartók, Kodály och Lajtha samt Martin, Kallós, Jagamas m fl) folkloristiska verksamhet och genom att upptäcka och fylla de vita fläckar som har blivit kvar i deras spår lära känna och sprida de på landsbygden bevarade traditionella musik- och danskulturella värdena och sanningarna, eller i att övertaga, flytta till staden och använda den musik- och danskultur och folkkonst som ännu är livskraftig och som kan upplevas i sin traditionella miljö, men samtidigt på många ställen håller på att falla i glömska, utan också genom att utvidga den traditionella danskulturens verksamhetsfält till staden och genom den nya danshuskulturen, som danshusgenerationerna genom medvetet ställningstagande har tillägnat sig och nyskapat i och utanför danshusen och som har blivit organiskt integrerad i deras vardagsliv-, kultur-, ekologiinnehåll, bärare av en redan modernare kultur, och som genom att utveckla hela människan 'från topp till tå' ömsesidigt berikat deras danshusrelaterade och helmänskliga jag och genom allt detta möjliggjort skapandet av den i snävare-vidare bemärkelse etno- och multietno-planetariska liv-, kultur-, ekologi-balansen.

Genom att ösa ur den transsylvanska danshusrörelsen och inom denna rörelse ur födelsen av ett danshus och dennas danshusrelaterade utveckling presenterar författaren i egenskap av ursprunglig initiativtagare, grundare och integrerad ledare-deltagare, en etnomusikologiskt och etnokoreologiskt centrerad 'helhetsdroppe' i dess folkliv-, kultur-, ekologiska helhetssammanhang, där danshustemat, fokuserat på dansande-musicerande, dansare-musiker och danshus-människa, med total-etno-kulturologiska metoder och sammanhang som även integrerar det traditionella, en temakrets där den mänskliga utvecklingen, ständigt närvarande i olika infallsvinklar, får stor betydelse såsom en nyckel, metod, möjlighet och väg mot främjande och förverkligande av den totalplanetariska upphöjelsen och såsom en form av musik och dans, musicerande och dansande, musik- och danskonst av hög kreativitetsnivå, av fritt skapande som formar och lyfter upp den danshusliga och liknande mänskliga individualiteten och gemenskapen i dess utveckling, såsom en allmännyttig väg som främjar skapandet av en vidarekulturaliseringsprocess i den mänskliga och jordisk- universella, liv-, kultur-ekologiskt, plurietnoplanetariskt harmoniserade enhetsmedvetandefält-stolpen.

Danshustemat som behandlas i bokens/avhandlingens tre delar presenteras för läsaren i en flerdimensionell, hologramliknande diskussionsform, där introduktionsdelen (1) är en ny, flervetenskaps- integrerad tvärvetenskap, nämligen en ny grundläggning, en ny metod för danshusrörelsens temautveckling i den tillämpade totaletnokulturologiska andan, och efter betoning av dess jordisk-universella betydelse visar sig, i en enklare danshusgemenskaplig stil med metaforiska inslag och hemkänsla, men samtidigt med harmonisering till en konsekvent fast danshusmedvetenhet den transsylvanska danshusrörelsen och (2) inom denna ett av dess organiskt integrerade danshus, det i Székelyudvarhely och Venyige danshusensemblen i samma stad, deras danshusbyggande och danshustillägnande, samt i den danshus-tillägnande delprocess som är inbegripen i detta.

Del tre (3) är en komprimerad, utökad och brett nytolkad ny variant av de två första delarna där betydelsen av främjandet av det mänskliga självförverkligandets danshusrelaterade och liknande vägar till vidarekulturalisering och därför av skapandet av en planetarisk liv-, kultur-, ekologibalansstolpe och ett enhetsmedvetandefält, en universell kultur-evolutionistisk upphöjelse och dessas förverkligandemöjligheter integreras på nytt i temainnehållets flerdimensionella, pluriharmoniserade sfärsammanhängande/hologramkoherenta enhetshelhet.
* * *
Nyckelord: universell evolutionsspiral, kulturalisering, livs-, kultur-innehåll, total[etno]kulturologi, (transsylvansk) danshusrörelse, danshus, 'ton-dans-ton, danshus-ton-stolpe', urautenticitet, ursynkretisk, liv-kultur-ekologi, Venyige-danshus, kunskapspyramid, förverkligande, totalmedvetande, kreativitet och (folk)konst, universell enhetsmedvetandefält, kulturell framåtskridande, Universellt Tellus-Kultur-Centrum och Gemenskap, I.T'E.K och Akademia-ITEK-'2001', m.m.  

Fodor (Béla) Adalbert
Lund, maj 1999.
RESUMÉ AV INNEHÅLLET
>>
Åsikter om boken
>>

 


EKTU, Short Summary
 


Fodor Béla Adalbert:
"The Transylvanian DanceHouse Model - A WAY TO THE UNIVERSAL HARMONIZATION AND FULFILMENT""The
Sound,
DanceSound,
DanceHouseSound,
The Pillar of DanceHouseSound "

The process of earthly harmonization with the movement of the universal evolutional spiral is facilitated and assured by the initiation and sustenance of the life- cultural and ecological equilibrum pillar. In this process culture and the choice of culture’s course has played and playes till the present an important role. Humans consciously influence and they are at the top of this process of culture-evolution, and they have the highest responsibility on Earth, due to their intelligence and conscience level. Human’s development and precession is closely linked to the process of cultural, artistic creation and consumpion in begettering life with its cultural, ecological and escpecially its conscious matter. Nowadays, in modeling and developing all this, a very important part, next to sciences, education and technology (as facilitating both the human and the total earthly progress in the creation of the life-cultural-artistic and ecological equilibrum pillar) is the narrower and broadrer world of sounds and moves, and the human living in world of sounds and moves,in its culturalisational process, who let’s its voice to be heared through its own songs and dancing its own rithms and its art and culture of  music and dance. 
 
The selection of the new ways of earthly (ethno)culturalisation was and is expressed and materialised through different manifestations, as different cultural movements, which are the effect of the matter of the  life and culture of  humans and their planetal, pluriethnical life, culture and ecological multidimentional connotations as a whole.
A fine example for such a cultural movement is in the earthly point of the Carpathian basin, initiated by hungarians but gradually broadened to multi-ethnical and international movement of dancehouse with having folkmusic and folkdance as its epicenter, which took it name and its functional and connotational, initial patterns out of the still existing, traditional, euro-transilvanian (music and dance)culture.  
The dancehouse movement was mainly manifested in the proces of urban dancehouse construction, where the results of the diverse dancehouse activities first of all led to the cognizance and spread of the traditional music preserved in villages and dance-cultural values and truths, through the folkloristical work of the forefathers (Bartók, Kodály and Lajtha, furthermore Martin, Kallós, Jagamas and many others) and  furthermore, the later exploration and cognizance of the “white spots” and gaps left, as well as the urban transposition, reception and usage of the folk music and dance culture, dancehouse and popular art forms experienced in that vigorous and traditional environment, which is being forgotten in many other regions. Second and most important, the expansion of the traditional dancehouse culture to the environment of  cities as part of the dancehouse movement’s process in the frame of dancehouses but also outside them, led to interiorised conscious attitudes of the dancehouse generations as they re-created it in a more modern life and culture. Their dancehouse culture was integrated organically  in everyday life, in its cultural and ecological context, which  totally renewed, developed and enriched their dancehouse- and total earthly self, and through all this in the sense of the narrower and broader context of establishment of balance in the ethnical and multhiethnical existence as well as in cultural, ecological and planetal equilibrum.       

The author as the transilvanian founder and self starter of the dancehouse’s full growth attainment, participating from the initial stages in the movement, an integrated head member presents ethnomusical and ethnocoreological centered “total globule”, in relation to life, culture and ecological  contexts, which, combined with the traditional, in an integrating total-ethno-cultural point of view, using methods and correlations the broad context of the dancehouse theme is highlighted with its music and dance, with the  dancehouse centered around humanly existence. In this theme, due to its constant presence, using different approaches, much emphasis is put on one of the keyes, modes, methods, possibilities and ways of the human fulfillment as well as aiding, realising the total earthly rise, namely dancehouse, the music and dance, furthermore the practice of these, which form the development and elevate the dancehouse communities and identities meaning by generating high level, free creation in music and dance. In the form of musical and dance art, it represents ascendance and aid of creation of further-culturalisation- an imporant way of public utility - in the humanearthly, universal plurietno-planetar harmonized life- culture- ecological Pillar of unity in the field of consciousness.
 
The book/ study discusses topic of dancehouse in three parts. The reader is going to encounter a multidimensional hologram mozaic style of discusion on the topic, where the introduction (1) a new-  integrating multi scientifical knowledge,  unificed science, namely new theoretical foundations in the spirit of applied Total-Ethno-Culturology (incl. Totalogy, Quanthumanism, Quantculture, Epistemology, Anthropology, (folk)life-science, cosmology, ecology a.s.o.), new basic methodology and enlargement on the subject of dancehouse(movement) - through and all this the earthly-universal importance is emphasized while the transilvanian dancehouse movement is exposed in a simpler and methaphorical way, in the tone of dancehouse community and familial nearness- but in the mean time in an assiduous and stiff style of harmonising bodily motion  and dancehouse awareness, and (2)within this, a dancehouse and dance group of Székelyudvarhely, the Venyige, forming one of the integrated pillars,building up the dancehouse andby this, its part in the process of attaining full growth through dancehouse.    
The third part (3) is the boadened, quintessential summary of the first two, and it is a new version of defining in a further, wide perspective where the emphasis is put on the dancehouse way and its importance in aiding the full attainment in humanly existence and similar ways of further culturalisation and within this planetal life- cultural, ecological equilibrium pillar and the creation of unity in the field of consciousness, and the earthly-universal culture evolutional rise, furthermore the possibililties of accompishing these goals are re-integrated in the book’s/study’s topics and contents of multidimensional, pluriharmonical, sphericalcoherence/hologrammcoherence unity.
 

* * * 

Keywords: universal, evolutional spiral, culturalisation, total-ethno-culture, (transilvanian) dancehouse movement, dancehouse, ”voice-dance-voice,- dancehouse-voice-pillar, Venyige-dancehouse, life-, cultural-, ecological-, totalconsciousness, creativity and folk arts, universal unity in the field of consciousness, Universal Tellus Culture Center and Community, I.T'E.K-Academy, a.s.o..
 
Fodor Béla Adalbert
Lund, 1999 mayABSTRACTS about EKTU >>Copyright © 1994/95 - 2023 © F.T.K / UTKC / U.T.C_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.