<<< Världs Universell Center För Total Utveckling, U.T.C/UTKC
Tellusiansk Wärlds Universitets Center För Total Kultur,
WUTK (Wuni)

@ @@@@@
Studieserien:
DEN NYA TIDSÅLDERNS NYA KULTURMÄNNISKA"

Ett helt Nytt och VärldsUnikt HelhetsUtvecklingsSystem - baserat på en helt Ny Wärlds Visdoms Lära - tillgängtligt till alla intresserande! - Av Adabert B. Fodor
Del
I.

Vi från U.T.C-WUTK informerar Er härmed om möjligheten att pröva på ett helt nytt och väldsunikt Helhetsutvecklingssystem, basrat på en helt Ny Wärlds Visdoms Lära - ägnat åt den Nya Tidsålderns Nytänkande Kulturmänniskans- och Samhällets GLOBALA-, WÄRLDS UNIVERSELLA FÖRVERKLIGANDE !

För att vi ska kunna förstå, hantera och klara de utmaningar som står framför oss människor och hela vår civilization på ett långframtidsförsäkrande framåtskridande sätt, samt inte minst för att fullborda vår mening här på Jorden och i det multidimentionella och multi[uni]versala WärldsAlltet, är det hög tid nu att vi ska utöka vår humanhelhetsutvecklingsnivå. Detta kan man förverkliga igenom U.T.C - WUTK:s HELHETSUTVECKLINGSSYETEM!

Men varför och hur kan vi förverkliga allt det här, egäntligen?
Vi människor Jorden runt är redan medvetna om den pågående världsomfattande mångfaldiga- och dimentionella förändringsprocessen som idag sker inom både människan själv och hennes liv, kultur och ekologi; i samhällsutvecklingens alla områden samt även inom själva vår planetens liv.
Vi är också medvetna om att den här globala-, planetära förändrings-processen ställer dag efter dag större och större mångfaldiga krav och utmaningar framför oss människor för att bl a kunna förstå och hantera den här processen med alla sina resultat den skapar på ett kreativt långperspektiviskt framtidsförsäkrande och framåtskridande sätt.
Vi har idag allmänmässig kännedom
även om ett av vårt planetära viktigaste långframtidsproblem, nämligen jordens kontinuerliga uppvärmningsprocess som tydligen har påbörgats och vilken kommer att intensifieras - i full fart... Detta är ett mångfaldigt vetenskapligt styrkt faktum. Även att bakom allt det här liggande orsaksammanhanget har inte bara att göra med olika typer av våra miljöförstörande handlingar (som t ex växthuseffekten, ozonförtunning, försurning, övergödning och spridning av miljögifter och tungmetaller) som vår civilization har åstadkommit/orsakat, utan att jordens uppvärmningsprocess har att göra i första hand med den kontinurliga utökningen a Solens aktivitet, samt med den kontinuerliga expanderingen - och i en mycket försnabbad takt - av det multidimentionella multiuniversum, Multiversum, och därinom även vårt Solsystem, tillsammans med vår Galax - Vintegatan - som befinner sig i ett orsaksammanhang med Wärldalltets CentralSols, Centraluniverseums aktivitet.

Vi måste medvetandegöra och förstå orsakerna (även) bakom hela den pågående klimatförändringen som vi kan globalt erfara i ett utökat Wärldunivelsellt sammanhang.
Vad måste man förstå och medvetengöra i detta sammanhang (som nämdes även ovan) är att de lokala-, interkontinentala och planetära påverkningsfaktorena utgör bara en promille del i det ovan nämnda kosmiska-, wärdsuniversella orsaksammanhanget -
faktum vilket är det hög tid nu att ta det på alvar! Ta det på alvar faktumet att de riktiga allomfattande orsakerna för hela den jordiska förändrings- och omvandligsprocessen som sker nu är långt över de lokala-, planetära mänskliga påverkningsinsantserna! Därför att de är wärldsuniversella, Multiversella, styrda av Multiversums - än så länge för den jordiska människan - okontrollerbara krafter.
Och det är ett framtidsfaktum att vår jordiska civilitation kommer att i ett framtidsuvecklingsinriktade holistiskt sammanhang att vara mycket starkt påverkad av allt den här förändringsprocessen - både på de lokala-, geografiska, planetära och på de kosmiska-, världsunivresella plattformerna.


Hur kan vi förstå i en djupare mening de ovan sagda? Och hur kan vi lära oss att kunna hantera allt den här förändringsprocessen med alla sina - även katastrof kvalificerade - framtidsutmaningar som den kommer även att skapa i det ovan nämnda sammanhanget? Vart är vi på väg och vilken framtid kommer att förväntas oss människor egentligen? Hur kan vi veta det? Vad skulle vara lösningarna för ett långperspektiviskt framtidsförsäkrande framåtskridande både för människan och för hela den jordiska kulturen, civilisationen?

En av de viktigaste lösningarna kring allt det här kan vi snart inse nödvändigheten att mångfaldigt utvecklas - dvs helhetsutvecklas - samt försnabba vår helhetsutvecklingstakt så mycket som möjligt, vilket innebär bl a att;
- förvärva mer utökade kunskaper om oss själva, om vår urbeskaffenhet, om livet, om världen, om naturen, om den multidimentionella multi[uni]verseum, Wärldsalltet.
- utöka våra världsåskådnings- och förståelsenivåer i ett så utökat wärldsuniversellt helhetssammanhang som möjligt
- ständigt utveckla vårt globala-, wärldsuniversella tänkande och medvetande
- prioriterad satsa mer på den kulturella-, vetenskapliga och teknologiska framtidsförsäkrande utvecklingen
- m.m.

Och som ett resultat av den ovan nämnda utvecklingsprocessen; - ska vi kunna prioritera och välja de mest passande resursutvecklingsvägarna samt problemlösnings-modaliteterna för vår civilisations långperspektiviska framåtskridande.

Men räcker det egentligen med våra nuvarande, över Jorden etablerade, mängder av konventionella bildnings- och utvecklingssystem vi har för att förverkliga allt det här idag? Räcker det med de nuvarande utbildningssystemen och även med de traditionella vetenskapliga metoderna och resultat som vi tillämpar idag för att vi mänskligheten ska kunna förvärva dem nödvändiga kunskaperna och färdigheterna(?) - för att vi ska inom den ovannämnda förändringsprocessen kunna hantera och planera även vårt - tidslösa - långframtidsförsäkrande framåtskridande, både individuellt, samhällsmässigt och globallt-, wärldsuniversellt?
Nej, det gör de tyvärr inte - än så länge!

Varför påstår vi det? Därför att, för att börja med, våra konventionella utbildnings-, utvecklingssystem baserar sig än så länge på mycket begränsade teorier, både som gäller människo- och världssynen samt utvecklingssynen, vilket är det lätt att inse idag, och vilket även dagens vetenskapliga erfarenhet delvis visar.
T. ex att det universum vi har samlat vetenskapliga kunskaper och erfarenheter om och som står till grunden för vår strävan för att bygga och planera vår framtid på, är en promille del av det multiuniversum/multiverseum (WärldsAlltet) och den sanningsoceanen vi befinner oss i och vi är kontinuerligt på olika sätt påverkade av den - även utan att vara medvetna om det. Om resten av det multiversum vi lever i, (som t ex svarta materian och energin, och den bakomliggande kraften, medvetande och visdomsiceanen, mm) har vi dessutom mycket ringa insikt, vetskap, kunskaper och/eller erfarenheter i, vilket vetenskapliga erfarenheter och nya teorier också bekräftar - inklusive att inom de här än så länge okontrollerbara multiversum-dimentionerna verkar även helt andra lagar än de vi hade skaffat och utvecklat kunskap och erfarenheter om hittills och tillämpar dem fortfarande - med full fart - här på Jorden.
Dessutom:
- våra utbildnings-, utvecklingssystem är ledda av universell antropocentricitet, och
begränsade wärldsfilosofiska och evolutionistiska syn, mm.,
- vi använder en liten del a hjärnans potensiella kapacitet,
- tänker vi till största delen lineäert, fysiskt-, materiellt och drivs vi till största del sinnes-, emotionellt med till dessa motsvarande begränsade andliga-, mentala och medvetandenivån
- vi har bristande medvetenhet om våra multdimentionella/ multiversala inre resurser samt om viktigheten att utvecklas i det ovannämnda wärldsuniversella eller totaluniversella sammanhanget, mm.
• Allt det här (och mm) gör att den största delen av mänskligheten inte kan tänka sig planera sin framtid i ett längre tidsperspektiv, som t ex i ett rymd-tid och/eller evighetsperspektiv. Därför känner sig både människoindiven och hela mänskligheten så liten och maktlös kanske liksom ett dammkorn i det ouppfattbart gigantiska multiuniverseum hon existerar och lever i.

Teknologin? - det är kanske många som hoppas på att den teknologiska utvecklingen kommer att lösa mänsklighetens viktigaste problem. Men trots den enorma mångfaldiga utvecklingstakten den har, kan vi snart inse även att är den också långt ifrån - än så länge - att kunna lösa och försäkra mänsklighetens långframtidsförsäkrande framåtskridande. Man prövar idag olika teorier och metoder även för att t. ex. kunna på något sätt bromsa jordens uppvärmningsprocess. OK. Men även om vi ska kunna göra det, är det även en tillfällig lösning. Och i detta fallet räcker inte heller med fysiska-, matriella-, teknologiska ingripanden bara, utan är det minst lika viktigt med ingripanden på de suptila, på de medvetandemässiga och andliga-, mentala planerna!
Men hur än den här teknologiska utvecklingen skulle gå, kan vi även inse att vi människor skulle också hålla takten med vår mänskliga utveckling och satsa mer på vår egen humanhelhetsutveckling, bl a även för att kunna utöka, kontrollera och hantera vår framtida teknologiska utveckling.
Det är ett faktum idag att den planetära vetenskapen befinner sig inför ett totalt paradigmskifte... och detta gäller Människan också inkl som gäller Människans wärldssyn, wärldsuppfatnings-, åskådnings-kapacitet och hennes medvetandenivå.

Vad är och var ligger lösningen för allt det här då? Vi har ju delvis givit svaret på det enligt ovan. Därför att lösningen för allt det här finns i Människan (!), i hennes mångdimentionella resurspotential vilken kan man utveckla och positivt utnyttja - är vi övertygade om.

Genom mänsklig helhetsutveckling kan vi lösa våra alla problem (!), genom att skapa fram det vi behöver för vår ras, vår kultur och civilizations vidareutvecklings- och förverkligande kontinuitet.
Detta är människans, mänsklighetens främsta plikt mot sig själv och sin levande miljö och inte minst för det mångdimentionella- och faldiga världsalltet vi lever i och kontinuerlgt är påverkade av och påverkar dess förändrings- och/eller helhetsutvecklingsprocess genom våra dagliga handlingar här på Jorden.

Vi lever i en plurikulturellt globaliserad värld - även i Sverige - med massor av vetenskapliga, filosofiska, världsåskådningsmässiga, religiösa samt utvecklingsteoretiska uppfattningar och alla dessas blandningar. Men vi saknar en planetär-, wärldsuniversell långsiktig-kontinuitets-försäkrande helhetsutvecklingslära, en enhetlig Världslära och ett enhetligt helhetsutvecklingssystem, därinom alla dem nuvarande lokaltraditionella och/eller delhelhetslärorna- och system skall också kunna hitta hem och kunna vidareutvecklas i det ovan nämnda totaluniversella sammanhanget - dvs även utan att man ska lämna eller ge upp dem än så länge kanske delvis väl fungerande världs-, livsåskådnings samt andra utvecklingssystemen.

Ett sådant framtidsförsäkrande Helhetsutvecklingslära- och system saknade vi hittils Jorden runt, inklusive vad gäller Humanhelhetsutveckling. Därför är det svårt för oss mäniiskor att veta vart är vi mänskligheten på väg egentligen och kunna planera vår långtidsperpektiviska framåtskridande väg.

Men var kan man hitta och hur kan man skapa/gestalta den här wärldsvidomsläran/vetenskapen som skulle stå till grunden till det nya wärlduniversella utvecklingssystemet och hur skulle man kunna sätta de i mänsklighetens tjänst ?

Vi från U.T.C/UTKC_WUTK har lösningen för det här, därför att vi under flera decenniers period har skapat/gestaltat och utvecklat den världsuniversella ledarvisdoms- och utvecklingsläran för/inom det ovan nämnda helhetsutvecklingssystemet. Och nu är det tiden inne - anser vi - att det utökat ska tillämpas och som kompletterande ledarutvecklingssystem sättas i mänsklighetens, hela den planetära kulturens och civilisationens framåtskridande tjänst.

På den nya wärldsuniversella ledarvisdomsläran baserade helhetsutvecklingssystemet är tillgängligt till alla intresserande, på alla nivåer och i sammanhang. Det är tillämpbart både för människoindividen, gruppen och inom samhällsutvecklingens alla områden.

Tillämpningen dvs den ömsesidiga integreringen av U.T.C - WUTK-Systemet kan leda till olika kombinationer av följande individuella och kollektiva utvecklingsresultat:
- utökad lärdom, visdom, kunskap och syn om den multidimentionella människan och multiuniversum, Världsalltet

- flerdimentionellt kosmiskt-, wärldsuniversellt globalt tänkade och medvetande
- utökad andlig, sinnes-, känslomässig, intellektuell och fysisk samharmoniserings- och regenereringskapacitet
- utökad allmän kreativitet, superkreativitet, idérikedom och kulturell-, artisktisk och vetenskaplig skaparkraft
- förstärkt självsäkerhet, självständighet och självstyre
- utökad kapacitet för att på ett wärldsuniversellt-framåtskridande främjande sätt kunna hantera mångfald och idividuell-, kollektiv problemlösning, samharmonisering och integration, samt för att

- kunna hantera och klara sig även i oförutsägbara krissituationer, dvs utökad krissituations hanteringsförmåga
- hälsofull människa, med potential kompetens för att även själv kunna återställa och/eller hela en betydlig del av sina eventuellt förekommande sjukdomar, hälsoskador, mm. samt att kunna kontinuerligt regenerera sig själv
- medvetet kunna känna/förnimma och behärska det wärldsuniversella medvetande, visdom, tanke, energi- och kraft-flödet inom sig själv och i sin ekologi
- kunna komplettera det fysiska näringsintagandet med kosmisk energi - ur subbtila energikällor
- kunna behålla ungdomen samt förlänga sin livslängd
- att kunna förena sina personliga och individuella intressen med de lokala och globala-, wärldsuniversella gemensamma allmännyttiga framåtskridande intressen, mm.
- m.m, m.m.

Grundläggande förverkligande/utvecklingsmodalitet - ’Le Metode’ inom U.T.C-WUTK:s TotalUtvecklingsSystem / WärldsUniversal UtvecklingsSystem inkl. HumanHelhetsUtvecklings- och IntegrationsSystem - sk WUTK_METOD®.
Några metodologiska utvecklingspunkter/moduler;
- uppskattning av kontentan av det individuella och/eller kollektiva förverkligade livs-, kulturella, kunskaps-, visdoms och färdighetsmässiga innehållet med fukusering på dessas kvalité, (mm) dvs den mänskliga helhetsinnehållet och dess utvecklingsnivå samt planering för dess vidareutvecklingsprocess
- utökning av det förvärvade kunskaps- och visdomfältet angående människans och världens sanna beskaffenhet, dessas mångdimentionella sammansättning och sammanhang - i mikro-makro multi[uni]versum förhållande
- tillämpning av olika multi[uni]versella lärdom, vidoms- och kunskapsförvärvnings, helhetsharmoniserings samt medvetande-utvecklingsmetoder
- tillämpning av olika superkreativitets-utvecklingsmetoder - därinom kommer att få ett framstående roll både musiken och dansen
- i form av här och nu skapande
- kontinuerlig uppskattning, uppföljning, utvärdering och dokumentering av utvecklingsprocessen med resultatfokusering
- kontinuerlig rådgivning som gäller sättandet av de förvärvade utvecklingsresultaterna i den globala-, wärldsuniversella framåtskridandets tjänst med lokala - här och nu - fokuseringar

- m.m.

Allt ovan kommer att ske enligt U.T.C - WUTK:s ledarvetenskaper, wärldwisdomsläror (worlduniversity-sciences).

Utvecklingsprocessen inom U.T.C_WUTK-Systemet är fokuserad på individuellt självständigt arbete, bildnings-, utvecklingstakt, som även gäller väljandet och/eller sammansättningen av dess form och innehåll - i samråd och/eller handledning av wärdswisdomslärare och vetenskapsmän från WUTK.

Eftersom alla andra bildnings-, utbildnings och utvecklingssystem kan rymmas eller ömsesidigt integreras i/eller med U.T.C_WUTK-Systemet, kan vi därför erbjuda till de intresserande möjligheten att skapa och få en ny typ av diplomerad worlduniversity-specialisering också.

Mer information om WUTK:s Helhetsutvecklingssystem (eller Totalutvecklingssystem) och flera andra erbjudanden kan man läsa på vår hemsidoadress: http://worlduniversitycenter.net/SV.htm
http://worlduniversitycenter.net


Är du på något sätt intresserad? Kontakta gärna Worlduniversitycenter...

V Ä L K O M N A !

På UTKC_WUTK:s vägnar:
Adalbert B. Fodor, (PhD.HC. - T.C.Sc)
Email:InfoPortal@worlduniversitycenter.net
Http://Worlduniversitycenter.net/SV.html

Http://Worlduniversitycenter.net/

LUND, 2005.12.29
Senaste översyn; 21 appril 2013.
(ABF_T_WUNI'SON, WTW)Kilcka här för att få veta mer om:
Den Nya Tidsålders Nya KULTURMÄNNISKA - som är på väg att träda fram... (Fortsättning, Del II.)


Vill Du bli en Wärlduniversitetslärare? - Ja, nu har Du den här möjligheten... Läs mer här >>Klicka här för att få veta mer om UTC: WUTK samt dess verksamheter och erbjudanden


Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".Home | The World University | Educational-, Development System | Studies & Developement | Contacts | Applicationform | Activities & News | I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S | Akademia EthnoCultura | Music and Dance Academy | Adalbert B. Fodor | VENYIGE | ITEK-Archive | Webbutique (downloads) |


Copyright © 1994/95 - 2023 © U.T.C/UTKC_T_ WUTK: I.T'E.K-, TEKIA, EKTA & W.U.T.E.C.S. © http://worlduniversitycenter.net
All rights reserved.