<<< UTKC_T_WUTK © WORLDUNIVERSITYCENTER.NET

@ @@@@@OM
KULTUR, EVOLUTION, HÄLSA, KREATIVITET, HELHETSUTVECKLING, INTEGRATION (m.m) - i ett universellt sammanhang.KULTUR - innebär inte bara den i dagens allmedvetenhet impregnerad andlig-, intellektuell och materiell utveckling, bildning, vetenskap osv samt resultat som har uppnåtts och uppnås i mänsklighetens kulturhistoriska utvecklings- eller/och civilisationsbildningsprocess, utan Kultur är ett multiuniversellt- och multidimentionellt (tätare-subtilare) evolutionistiskt enhetssystem, där de högre kosmiska-universella kulturmedvetande-dimentionerna får en ledande (universell) roll och betydelse - även i den Jordiska-universella evolutionistiska harmoniserings- och balanseringsprocessen.
Det är det universella Kultur-Enhets-Systemet och det dithörande universella kulturmedvetandet och kulturaliseringsmedvetenheten (med dithörande visdom, energi- och kraft- dimentioner) som harmoniskt styr den universella evolutionistiska, inkl. den kulturevolutionistiska - helhetsprocessen i universum, inklusive på Jorden.

Det universella Kulturenhetssystemets verkan skulle människan kunna hjälpa förstärkas inom de nuvarande planetära kulturaliseringsprocesserna genom att ge prioritet och manifestationsmöjlighet till de evolutionsförsäkrande hög-ledar-kultur-dimentionerna. Med andra ord borde de kosmiska-universella högkulturella enhetsmedvetenhets-dimentionerna prioriteras i dagens jordiska sammhällskulturer, i alla kulturella- och samhällsvärderingar och även i alla utvecklingsprocesserna.

Men dagens kultur, kulterella utveckling eller kulturaliseringsprocessär långt ifrån detta, för att kunna uppfatta, betrakta, skapa, behärska och tillämpa KULTUR på så sätt. Vi har en total brist (med några få undantag) på sådana kulturvetare, kulturskapare och kulturledare också. Resultatet (?): är den dekulturaliseringsprocess eller dekosmiseringsprocess som sker (sedan ett bra tag tillbaka i tiden...) i den jordiska kulturen och kulturaliseringsprocesserna, som istället för att vända befinner sig i ett stort förstenat stagnations- och självförstörelse tillstånd, trots att vi befinner oss på tröskeln till den nya planetära-universella utvecklingsepoken, i den Nya Kosmiska-Kulturella Tidsålderns gryning...

Vi befinner oss i ett enormt stort kulturellt-evolutionistiskt kontradiktionsstillstånd och hittar inte den planetära framtidsförsäkrande kulturevolutionistiska plurikulturellt-laddade- harmoniserade enhetsvägen. Därför skall vi inte vara förvånade över att det för människor och människogrupper för varje dag blir allt svårare att hålla sig uppe på ´ytan´, att inte tappa greppet, inte bli mer och mer destruktiva och själv-destruktiva och inte kunna hitta, välja och hålla den mest passande evolutionistiska vidarekulturaliseringsvägen....

Kultur, dvs kulturell utveckling med en universell-evolutionistisk laddning skapar välbefinnande, hälsa, ökad kreativitet och framåtskridande både för individer, mindre/större människogrupper, samhällen och inte minst till den planetära ekologin och kan genom detta påverka väljandet av de planetära framtidsförsäkrande-framåtskridande vidarekulturaliseringsvägarna. På brist av detta måste människor lida så mycket, vara så förvirrade och olyckliga som de är i allmänhet idag på Jorden(!)

EVOLUTION, liksom kultur, är inte heller bara en lokaliserad utvecklingsprocess, utan innebär den totala utvecklingsprocessen som t ex en människa, en människogrupp, en art, en planet, ett solsystem eller en galax samt hela universum genomgår i sin stegvisa helhetsutvecklingsprocess, som evoluerar från lägre medvetande- till högre medvetande- utvecklingsplattformer i ett multidimentionellt helhetssammanhang och totalutvecklingsperspektiv (eller totalevolutionistiskt perspektiv).

Evolution är det universella kretsloppet, den totala utvecklingsvägen från Ur-UrKällan till Ny-Ur-Källan, vägen där alla skapelseformers - som t ex människans - universella medvetenhet utvecklas, dvs evoluerar tills de har nått sitt/sina mål inom en viss evolutionsperiod, eller evolutionistiskt kretslopp.

Den evolutionistiska processen skär genom en balanserad differentiering av de polaritetslösa enhetsdimentionerna till polariserade delenheter och deras separations- och differentieringsprocess, eller differentiella avståndsstagande utvecklingsvägar (från Källan) samt en balanserad samharmonisering av de här polariteterna, pluriolikheterna på tillbakavägen till den polaritetslösa Urkälla(medvetande)-Enheten;
Det är avståndstagandet från urenhetstillståndet och urmedvetandet, och återtagandet, återförenandet med dem, fylld med - på vägen förvärvade - ny visdom, nya erfarenhet och utökad medvetenhet.
Det är kampen och samspelet mellan själv- och enhetsmedvetandet, mellan de styrda förnufftiga och de automatiska multidimensionella polaritetsbalanserings- och harmoniseringsprocesserna.
Det är den ständiga balanserings-, harmoniserings- och integreringsprocessen mellan Natur och Kultur samt mellan det individuella och kollektiva Jaget.
Det är den ständiga balanserings- och harmoniseringsprocessen mellan de upplösande, bevarande och förenande enhetskrafterna som försäkrar den universella evolutionsprocessen.
• Evolutionen är den enorma multiuniversella- och dimentionella helhetsenhetspulsen/andetaget fyllt med oräkneliga mindre utevcklingspulser eller andetag - som leder till stegvist framåtutvecklingsfullbordande i ett universellt helhetssammanhang.

I den evolutionistiska processen, är det universella multidimentionella kultursystemet och inom detta de kulturaliseringsprocessernas medvetandedimentioner som försäkrar den stagnationslösa harmoniska utvecklingen, helhetsutvecklingen, alltså det evolutionistiska framåtskridandet.

Den evolutionistiska plattformen eller den evolutionistiska nivån är summan av all förvärvad universell visdom och erfarenhet som har uppnåtts under en viss helhetsutvecklings- eller evolutionistiskt period, och dess kvalité, i ett urexistentiellt-kontinuitets-medvetande-sammanhang och ur ett evighets-evolutionistisk-medvetandeutvecklingsnivå-perspektiv och respektive ´måttstock´ (kvot).

Människans evolutionistiska utvecklingsnivå är inte fullbordad ännu, utan det återstår flera platformer som vi ska uppnå i framtiden, där den närmastliggande redan har inträtt i den nya tidsåldern vi idag lever i och kommer att intensifieras med dag efter dag manifesterade resultat antingen man förväntar sig eller inte. Den universella evolutionistiska utvecklingsspiral-potencialen finns hos/i varje människa och det är också hon som till större delen avgör, mer eller mindre medvetet, sitt framåtskridande i dess riktning.

Människans nuvarande medvetande och helhetsutvecklingsnivå befinner sig ännu - till största del - på 'barnastadiets' nivå i den universella humanevolutionistiska spiralen. Det är inget fel på det, men man skulle vara mycket, mycket mer medveten om det än man är idag, på livets, kulturens, samhällets alla vägar och sträva efter en framåtskridande utveckling, till en riktigt mänskligt uppväxt och ett fullbordande, och inte stagnera på den nuvarande globalt blokerade helhetsutvecklingsnivån där hon Idag - ännu - befinner sig, i tröskeln av den nya evolutionistiska tidsåldern.

Sambandet mellan Kultur-, Hälsa-, Kreativitet och helhetsutveckling
Det är ett enormt starkt samband mellan Kultur, Hälsa och Kreativitet i ett helhetsutvecklings- eller evolutionistisk perspektiv, eftersom båda ständigt påverkar och förutsätter varandra, hjälper eller bromsar, harmoniserar eller disharmoniserar, balanserar eller obalanserar varandra på alla manifestations- och utvecklingsnivåer eller evolutionistiska plan.

Ett balanserat kulturskapande eller en kulturaliseringsprocess försäkrar människans helhetshälsa och tvärtom,
HÄLSAN förutsätter en helhetsharmoniserad- och balanserad kultur och kulturaliseringsprocess. Männikohälsan förutsätter ett evolutionistiskt-balanserat kulturskapande- och förbrukande som i hennes dvs människans fall försäkrar samspelet och samharmoniseringen mellan hennes andliga-kosmiska, mentala-psykiska och de tätare-materiella, kroppsliga dimentionsenheter. De tre huvuddimentionerna (och deras under- och överdimentioner) måste ständigt vara i balanserad utveckling och ihopharmoniserade för att människan ska kunna behålla eller återskapa helhetshälsan i sina vardagliga kulturförbruknings- och skapande processer.

Kultur, och kulturella produkter kan vara hälsomediciner om de är skapade, selekterade, individuellt anpassade och brukade på ett utvecklingsfrämjande och hälsosamt sätt.

Genom helhetsutvecklingen kan människans helhetshälsa försäkras, där de kulturella-evolutionistiska dimentionerna har den ledande rollen.

KULTUR-KREATIVITET eller den kulturella kreativiteten försäkrar det stagnationslösa ständiga nyskapandet i de kulturevolutionistiska processerna.

Det universella Kulturkreativitesmedvetandet är driv(-medvetenhets-)kraften som leder till det ständiga pånyttskapandet och pånyttintegreringen av de multidimentionella kulturpolaritetsharmoniseringsprocessernas resultat och genom detta försäkrandet av det kulturevolutonistiska framåtskridandet. Det är kulturkreativitetsmedvetenhetsnivån som är den avgörande faktorn för den hela kulturella kreativitetsnivån och kvalitén som realiseras i de kulturskapande processerna. Detta gäller de mänskliga, både mentala-intelektuella och materiella kulturskapandets alla former.

Den nuvarande planetära kulturkreativitetsnivån - i brist på en högre-universell, både individuell och kollektiv kulturkreativitetsmedvetandenivå - saknas de universella kulturhelhetsdimentionerna el. kulturevolutionistiska dimentionerna. Detta är i samband med den hela planetära vidarekulturaliseringsprocessen, och inte minst med människans kulturevolutionistiska framåtskridande.

Med anknytning till de ovansagda är det vår plikt att understryka kulturens betydelse både i människans helhetsutvecklingsprocess och i den planetära evolutionistiska processen. Och inom detta ska vi särskilt nämna


MUSIKENS och DANSENS roll och betydelse med sina enorma möjligheter - både som delkulturella manifestationsformer och självständiga konstformer - som dem spelar i försäkrandet av det planetära kulturevolutionistiska framåtskridandet. Men för detta måste vi också betrakta dem i ett mycket bredare helhetssammanhang än vi gör idag...

I det nuvarande musikaliska och koreografiska havet, innehållande de mängder av olika, både traditionella och nya manifestationsformer fyllda av olika innehåll som erövrar och genomtränger vår planet är stort brist på den universellt-holistiska (uho) musik- och dansformen som Jordens nuvarande evolutionistiska nivå kräver på det kulturevolutionistiska planet.

Människans kulturella-, artistiska skapandenivå och särskillt dess kvalité är långt tilbakahållen, stagnerande d v s dekosmiserad, för att kunna hålla takten i den planetära-universella evolutionistiska framåtskridandeprocessen. Varför? Man kan redan få svaret kanske på grund av de ovan skrivna, därför att den kulturella-, artistiska skapandenivån är i starkt samband med den universella evolutionistiska och inom detta med de kulturella helhetsdimentionerna, styrda i människans fall av hennes helhetsutvecklingsnivå och särskillt av hennes medvetandenivå. Och det kulturella-artistiska, i vårt fall den musikaliska och koreografiska kreativa processen eller ´skapande´ processen ("som man brukar säga") som man kan realisera eller åstadkomma idag med den nuvarande dominerande tredimentionella medvetandenivån, är långt ifrån den universella evolutionistiska (kulturhelhets- och artistisk-helhetskapande nivån) musik- och danshelhetsskapande nivån som skulle kunna helhetsharmoniseras med/i de universella kulturevolutionistiska processerna.
Därför är det nödvändigt för människan att både utveckla och höja sitt allmedvetande och sin kulturella-, artistiska/konstnärliga-medvetenhetsnivån, inklusive kreativitestnivån, med de musikaliska och koreografiska leddimentionerna som skulle kunna ha den högstledande kulturevolutionistiska rollen i vårt planetära framåtskridande i spetsen. Varför? Varför leddimentioner? För att förstå detta måste Musiken och Dansen ses (som jag nämnt ovan) i ett mycket, mycket bredare sammanhang (än man gör idag) och måste ominterpreteras, erfaras, förstås och skapas i ett universellt-evolutionistiskt sammanhang.
Men för detta måste man veta mycket mer om musikens och dansens natur, människans natur och sammansättning, om sambandet mellan människan och musiken och dansen i människans utvecklingsprocess och om hela universella skapandeprocessen och om den evolutionistiska processen. Man skulle behöva veta mycket mer om musikens och dansens ur- ursprung och dess á priori universella manifestationsform och dess universella evolutionistiska roll och kraft, både i människans liv och kultur och i den hela planätera helhetsutvecklingsprocessen o s v.

I så fall skulle människan satsa mycket mer på sin musikaliska-koreografiska MILJÖ (ekologi) och betrakta musiken och dansen som den mest effektiva och resultatsgivande helhetsutvecklingsmöjlighet och skulle även kunna skapa och prioritera den universellt holistiska miljö- och utvecklingsfrämjande musiken och dansen, den kulturekologiska musiken och dansen. Närmast stående till detta (men ändå ganska långt ifrån detta) skulle den urtraditionella, urautentiska-holistiska folkmusiken och folkdansen (som även idag behövs ominterpreteras) vara på en upphöjd, multidimentionell utökad platform i ´spetsen´ med den kosmiska-universella ledmedvetande-enhetsdimentionen. Detta gäller även andra musikformer och stilar, från den 'seriösa' musiken, dvs konstmusiken eller klassiska musiken till den populära-moderna musiken o s v.
Varje musikform eller stil kan utökas till högre utvecklingsplatformer, men detta beror på den musikskapande människans helhetsutvecklingsnivå. Samma sak gäller även för dansen.

Endast med en ökad allmedvetenhet gör det plats till förståelsen av musiken och dansen i det ovan nämnda sammanhanget.
Bara genom ett ökat medvetenhetstillstånd kan den musikaliska och koreografiska kreativitetsnivån höjas och nå ett högre helhetsmusik- och dansskapande-tillstånd för att kunna erfara och materialisera/gestalta den multidimentionella hologramliknande helhetsmusiken- och dansen (helmusiken och heldansen eller totalmusik och totaldans, [TM, TD]). Denna musik och dans rinner ur den multiversala dvs den multiuniversella enhetsmedvetande-källan som i sina manifestationsprocesser eller nedtransformeringsprocesser till lägre, tätare (hörbara resp. synliga) fysiska musik- och dansgestalter upprepar (på ett mikro-här- och nu plan) universums och människans skapande och evolutionistiska utvecklingsprocess...
Därför skall musik- och danskapandet förstås i ett sådant universellt- evolutionistiskt sammanhang.

INTEGRATION med evolutionistiskt innehåll är den helhetsutvecklingsprocessen som försäkrar det självständiga individuella och kollektiva helhetsintegritets(enhets)kapandet inom den universella evolutionistiska processen för de deltagande gestalterna inom detta.

Integrationsprocessen syftar till att genom ökade och nya insamlade kunskaper, visdom och erfarenheter integrera och samharmonisera de olika ännu okända polaritesladdningarna och tillstånd i olika livs-, kulturella- och ekologiska harmoniseringsförhållanden inom både de individuella och kollektiva helhetsutvecklinsprocesserna.

Inom integrationsprocessen sker en ständig harmoniserings- och balanserinsprocess mellan/inom de i olika manifestationsformer/gestalter lokaliserade upplösnings-, bevarings- och förenande krafterna. Det är en samordnings/harmoniserings och integreringsprocess, där genom upplösningar av de förstenade större-mindre enheterna - styrda av bevarings- och framutvecklingskrafternas balanserade samharmonisering med de universella högre-utvecklingsenhetsdimentionerna - ombildas/skapas om och om igen i högreutvecklade större- mindre enheter, enhetsintegriteter.

Integration är även i människans fall en universellt kontinuerlig pågående samharmoniserings- och samordningsprocess av de olika slags olikartade identitetsenheterna vilka alltid strävar efter att - i den integrationsperioden de befinner sig i - tillsammans skapa (dvs gemenskapa)  ur deras egna  förutsättningar den mest väl passande och fungerande samhällsgemenskapssystemet, de vill leva, utvecklas och förverkligas i, genomsyrat och styrd av till dess kvalitativa nivå motsvarande medvetande.
Den här utvecklingsprocessen stiger i sin framåtskrikande  utsträckning tack vare i/av processen skapade enhetsbildningssträvande- och upprätthållande spänningsfältet fylld av kontentan av de efarenheter som förvärvats precis ur stödjandet, upprätthållandet och vidareutvecklandet av förekommande olika identitetsintegriteter – för att de ska inte kollapsa, dvs inte degenereras, schabloniseras, upplösas och assimileras i den här utvecklingsprocessen, utan precis tvärtom… att de skall upprätthållas, förenas och utvecklas.
Varför det viktiga sambandet mellan identitet och integritet? Därför att genom att behålla och vidareutveckla sin identitet kontinuerligt berikar, utökar och förstärker man även sin integritet, dvs sin mänskliga helhet – vilket är grundessensen och drivkraften till försäkrandet av människans kontinuerliga helhetsutveckling och fullbordande.


Integrationsprocessen i människans fall är alltså också en ständig pågående process som sker på olika multidimentionella plan från födelse och under livets längd, alltså under hela hennes liv och kulturaliserinsprocess. I denna process, uppdelad i olika delprocesser, integrerar människan sig mer eller mindre i det jordiska livet och dess kultur, vanligtvis i den födalse- och uppväxt-geografiska-, kulturella och ekologiska områden hon först vistas i, där hon mer- eller mindre medvetet integrerar det tillgängliga livs-, kulturella innehållet hon möter i sin utvecklingsprocess. På så sätt blir man en integrerad delhelhet i den här 'a priori' (ur)kulturen. Detta är den nyfödda-unga människans sanna evolutionistiska integrerade kultur. Den innehåller och speglar, vanligtvis, i detta jordiska liv hennes nuvarande kulturevolutionistiska, eller kulturhelhetsutvecklingsnivå...

Men man kan av olika skäl under sitt liv även vistas i medvetet valda främmande, okända kulturer och genom detta utöka sitt livs-kulturella ekologiska fält, men i så fall intensifieras integrationsprocessen, och den kan då utökas hur mycket som helst i sitt mångfalld och sin kompexitet.
I detta fall har man att göra med en ny del av integrationssprocessen, där det första barnstadiet-integrationsprocessen upprepas på en upphöjd medvetenhet med ett utökat kulturell innehåll- och erfarenhetsplan. Desto större skillnader finns det i den okända nya kulturella polaritetsmiljön, desto mera kunskaps-, visdoms- och erfarenhetsinhämtande insatser krävs av den individen eller människogruppen som befinner sig i integrasionsprocessen för att deras integration ska ske utan hinder - fritt.

Människan, i sin kulturevolutionistiska process integrerar - på naturligt sätt - i sin redan existerande livs-kulturevolutionistiska innehåll'stolpe' de ny-upptäckta likheterna och olikheterna och de helt okända, som kan vara - mest i början - både sympatiska och osympatiska eller negativa och positiva för människan, men som stegvis kommer att ihopharmoniseras och integreras i hennes individuella ock kollektiva kultur-innehåll eller kulturskattarkiv. Så blir (så skulle en människa bli) en människa eller en människogrupp rikare i sitt kulturella innehåll med en mer fullbordad integritet. ’Ju flera olika livs-, kulturella världar man integreras med desto mera förverkligad / fullbordad kan man bli som människa eller som samhälle.

I ett mångkulturellt samhälle som Sverige blir integrationen mångintensifierad både i den lokala befolkningens, i 'invandrarnas' eller i den nya befolkningens fall, och detta måste (borde) ske på ett utjämnt eller jämnställt sätt, utan några skiljande status, som t ex integrerare (lokal befolkningen- och samhället) och integrerande (invandrarna eller dem som skall integreras). Därför är och skall denna process vara en ömsesidig likvärdiga (inre- och uttre) integrationsprocess, med utjämna status från båda parternas sida, om man vill uppnå ett kulturevolutionistisk framåtskridande. I så fall är båda partierna vinnare i sina, både individuella och kollektiva integrationsprocessen som resulterar i ett mångkulturellt laddat evolutionistiskt kulturskattsamhälle.

I den evolutionistiska intergrationsprocessen ska friheten och medvetenheten att från början kunna välja de kulturdelar som skall integreras samt tillvägagångsmetoderna som kan vara avgörande i en människas -och/eller människogrupps harmoniska och blokeringsfria integration och framåtutveckling. Detta går inte genom något slags utifrånstyrningar efter olika politiska-, ideologiska-, och andra samhällsintresser o s v. I denna fas kan det hela lätt leda till akulturalisering, som resulterar i människans evolutionistiska integritetsnedbrytning och integritetsnihilering, en process som sätter igång mängder av både individuella-kollektiva, samhällsmässiga och planetär problem.

Integrationsprocessen sker mångdimensionellt och på flera enhetsplan och system. Den sker på de andliga-kulturella och på de kulturmateriella eller fysiska planen. Den sker samtidigt både på den höga kulturella och idémässiga samt det intellektuella-sinnesplanet (eller känslornas plan/värld) och på det fysiska planet. Den sker alltså mångdimensionellt individuellt-, kollektivt-, samhällsmässigt-, regionallt-, kontinentalt-, globalt samt planetärt och kosmiskt-universellt också, ständigt genomsyrat av olika medvetandenivåskikt, där de högre-medvetenhetsdimensiornas närvaro är avgörande i människans evolutionistiska framåtskridande. Därför måste man få mer kunskap om kultur, integration och evolution och inte minst om deras relation till människans liv och hälsa, välbefinnande och om hennes helhetsutvecklingsmöjligheter och deras mening.
Så de ovannämnda begreppen: Kultur, evolution, integration, hälsa, kreativitet, helhetsutveckling, samt musik och dans hänger ihop i ett universellt multidimensionellt sammanhang och integreras med och i varandra i ett universellt hologrammosaikliknande enhetssystem.

Sällan på Jorden finns det några etablerade institut, företag, organisationer eller deras representerade specialister som ser och tillämpar de ovannämnda i det helhetssammanhang som vi menar. Därför får UTKC_T_WUTK tillsammans med de anknytna högakademiska enheterna dag efter dag, större och större betydelse, roll, viktighet och prioritering i dagens planetär- evolutionistiska och inom detta i de (planetära)universella vidarekulturaliseringsprocesserna.


Adalbert B. Fodor
Lund, November 2001
- senaste översyn 23 juli 2014


Klicka här för att få läsa om
'Visdomsnyckel-2001' till den planetära vidarekulturaliseringen - artikel av Adalbert B. Fodor
>>

>> upp >>
<< tillbaka <<

Inlägg av C.T.D & Tellusian World University Center Of Total Culture, 'Wuni'.

Inlägg av C.T.D - MUSIC & DANCE ACADEMY.
Inlägg av EKTA - Akademia Etnokultura Transylvanica.

Inlägg av Integrations Förverkligande Utvecklings Centrum LUND, L.I.U.C.
Inlägg av World Universal Culture Integration Center / Community - "WUNISON".


Copyright © 1994/95 - 2023 © UTKC_T_WUTC: I.T'E.K-, TEKIA & W.U.T.E.C.S.
© http://worlduniversitycenter.net All rights reserved.